Чехия сохранит пограничный контроль как минимум
до 13 июня этого года

По словам министра иностранных дел Томаша Петржичека, границы Чехии с соседними странами должны быть полностью открыты с июля. «Уже ведутся расширенные переговоры по этому вопросу со Словакией и Австрией. Переговоры с Польшей, вероятно, будут самыми сложными»,- заявил министр в своем блоге.

«Что касается Германии, то это наиболее пострадавшая (от пандемии коронавируса – прим. ред.) страна из числа наших соседей, мы должны очень внимательно наблюдать, как там развивается ситуация», – добавил он.

Власти Чехии также сообщили, что с 11 мая будет возобновлено движение международных поездов и автобусных сообщений, а также объявили об отмене запрета въезда для сезонных работников и лиц, работающих в сфере здравоохранения, из-за пределов ЕС.

trans.info

Măsurile prin care Comisia Europeană vrea să ajute șoferii profesioniști și companiile de transport 

Comisia Europeană a decis să acorde României o serie de derogări în domeniul transporturlor urmare a pandemiei de coronavirus.

Cele mai importante derogări acordate României sunt:

– creșterea de la 9 la 11 ore a timpului de conducere zilnic maxim admisibil;

– creșterea până la cinci ore și jumătate a perioadei maxime de conducere după care este necesară o pauză de 45 de minute;

– reducerea perioadei minime admisibile de repaus zilnic de la 11 la 9 ore;

– amânarea perioadelor de repaus săptămânal, astfel încât fiecare astfel de perioadă să poată să înceapă cel târziu la sfârșitul a șapte perioade de 24 de ore de la sfârșitul perioadei de repaus săptămânal precedente.

Care este cadrul legal

Aceste stimulente legislative au fost posibile urmare a Deciziei Comisie Europene din 29 aprilie 2020 de autorizare a României pentru a acorde derogări de la aplicarea articolelor 6, 7 și 8 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere.

Prezenta decizie se adresează României și este valabilă până la 31 mai 2020.

COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului1 , în special articolul 14 alineatul (1), întrucât:

(1) Articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 permite statelor membre, în cazuri de urgență, să acorde o derogare temporară de la aplicarea articolelor 6-9 din regulamentul respectiv pentru o perioadă de maximum 30 de zile, care se notifică de îndată Comisiei.

(2) Epidemia de COVID-19 din Europa a dus la perturbări majore ale lanțurilor de aprovizionare și de transport din statele membre și din țările terțe, în special din cauza introducerii controalelor la frontierele interne, care au dus la timpi de așteptare semnificativi pentru conducătorii auto la trecerea frontierelor. Părți importante ale economiei au fost, de asemenea, încetinite sau oprite, ceea ce a dus la perturbări în lanțurile de aprovizionare, în timp ce alte sectoare se află sub o presiune tot mai mare și se confruntă cu o creștere semnificativă a cererii de anumite produse.

(3) În Orientările sale privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale2 , adoptate la 16 martie 2020, Comisia subliniază principiul conform căruia toate frontierele interne ale UE trebuie să rămână deschise pentru transporturile de marfă și lanțurile de aprovizionare pentru produsele esențiale trebuie garantate.

(4) La 17 martie 2020, România a notificat Comisiei derogarea temporară de la articolul 6 alineatul (1), de la articolul 7 și de la articolul 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, acordată pentru perioada cuprinsă între 18 martie și 16 aprilie 2020, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din regulamentul respectiv, având în vedere circumstanțele excepționale cauzate de epidemia de COVID-19. Această flexibilitate privind timpul de conducere, perioadele de repaus și pauzele a fost considerată necesară pentru a asigura aprovizionarea cu mărfuri la nivel național în România.

(5) În comunicarea sa referitoare la implementarea culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale din 23 martie 20203 , Comisia a recunoscut că lanțurile de aprovizionare terestre, în special cele rutiere care reprezintă 75 % din transportul de mărfuri, au fost grav afectate de introducerea interdicțiilor de intrare la frontierele terestre interne și de restricțiile referitoare la conducătorii auto profesioniști care intră în anumite state membre. Această situație a creat timpi de așteptare excesivi în anumite zile la anumite frontiere interne ale Uniunii.

(6) Chiar dacă s-au remarcat unele îmbunătățiri ale timpilor de așteptare la frontiere în cursul săptămânilor care au urmat, controalele sunt încă în vigoare la multe frontiere interne ale Uniunii. Având în vedere caracterul imprevizibil al timpilor de așteptare, acest factor nu poate fi anticipat în mod precis de către operatorii de transport și conducătorii auto în momentul planificării operațiunilor de transport. În plus, unele state membre au introdus și obligația ca camioanele care nu sunt stabilite pe teritoriul lor să părăsească țara în termen de 24 de ore de la livrarea mărfurilor. Aceste circumstanțe au fost identificate de statele membre ca justificare pentru acordarea unei flexibilități suplimentare în ceea ce privește timpul de conducere, pauzele și perioadele de repaus, pentru a permite operatorilor de transport rutier și conducătorilor auto să se adapteze acestor constrângeri.

(7) În plus, unii conducători auto au fost infectați cu virusul COVID-19, contribuind astfel la deficitul actual de conducători auto în Uniune. În timp ce unii conducători auto care lucrează în sectoare afectate de diminuări ale activității economice extinse ar putea fi redistribuiți temporar către părți ale sectorului transportului rutier care au fost supuse unei presiuni puternice, astfel de măsuri pot constitui doar soluții temporare având în vedere necesitatea de a se pregăti pentru redemararea activității economice, care este deja în curs în unele state membre.

(8) În foaia de parcurs europeană pentru ridicarea măsurilor de izolare legate de coronavirus, transportul este identificat ca fiind unul dintre sectoarele esențiale pentru facilitarea activității economice și care ar trebui să constituie o prioritate pentru relansarea activității economice. Prin urmare, o redistribuire a conducătorilor auto din subsectoare în care conducătorii auto trebuie să fie mobilizați rapid în cazul unei relansări a activității economice nu poate fi adecvată. Acest lucru justifică și mai mult necesitatea ca statele membre să acorde flexibilitate în ceea ce privește timpul de conducere, pauzele și perioadele de repaus pentru a garanta continuitatea operațiunilor de transport.

În conformitate cu cea de-a doua sa notificare din 6 aprilie 2020, România consideră că circumstanțele excepționale care decurg din pandemia de COVID-19 continuă să prevaleze și, prin urmare, solicită, în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, autorizarea de a acorda derogări de la articolul 6 alineatul (1), de la articolul 7 și de la articolul 8 alineatele (2) și (6) din respectivul regulament. Acest lucru ar justifica derogările aplicabile până la 31 mai 2020.

(9) Având în vedere impactul perturbator continuu al COVID-19 asupra transportului și mobilității europene, Comisia este de acord cu faptul că în România există în continuare circumstanțe excepționale care decurg din pandemia de COVID-19 continuă să prevaleze și, prin urmare, solicită, în temeiul articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006, autorizarea de a acorda derogări de la articolul 6 alineatul (1), de la articolul 7 și de la articolul 8 alineatele (2) și (6) din respectivul regulament. Acest lucru ar justifica derogările aplicabile până la 31 mai 2020.

(10) Având în vedere impactul perturbator continuu al COVID-19 asupra transportului și mobilității europene, Comisia este de acord cu faptul că în România există în continuare circumstanțe excepționale.

(11) Potrivit notificării, derogările solicitate se vor limita la transportul de mărfuri pe teritoriul României pentru a asigura aprovizionarea cu mărfuri la nivel național. Comisia a indicat în Orientările sale privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale, că statele membre trebuie să asigure o aprovizionare constantă pentru a răspunde nevoilor sociale, pentru a împiedica cumpărăturile generate de panică și a elimina riscul de supraaglomerare periculoasă a magazinelor, lucru pentru care va fi nevoie de un angajament proactiv din partea întregului lanț de aprovizionare.

(12) Având în vedere gama largă de mărfuri care urmează să fie transportate în regim de urgență, caracterul imprevizibil al nevoilor și complexitatea lanțului de aprovizionare în care anumite produse considerate neesențiale ar putea fi de fapt necesare pentru fabricarea de mărfuri esențiale, România a fost în imposibilitatea de a limita derogările temporare la anumite tipuri de mărfuri. Prin urmare, România solicită ca aceste derogări temporare să se aplice tuturor transporturilor de mărfuri, pentru a reflecta complexitatea situației de pe teren.

(13) Având în vedere impactul continuu al pandemiei de COVID-19 asupra transportului rutier, România a considerat că este necesară o anumită flexibilitate în ceea ce privește limitele timpului maxim de conducere pentru a permite conducătorilor auto să își adapteze organizarea activităților, în special din cauza timpilor de așteptare imprevizibili de la frontiere. Creșterea limitelor timpului maxim de conducere trebuie să permită conducătorilor auto să conducă ocazional mai multe ore în anumite zile, atunci când au suferit întârzieri în timpul călătoriei, dar întotdeauna în limita de maximum 11 ore pe zi. Acest lucru trebuie să le permită să conducă mai mult pentru a-și finaliza operațiunile de transport, inclusiv pentru încărcarea sau descărcarea mărfurilor, sau să conducă înapoi în statul lor membru de stabilire în termenul prevăzut, atunci când li se solicită acest lucru.

(14) Prin urmare, România solicită ca limita zilnică a timpului de conducere să fie mărită la 11 ore. Timpul de conducere maxim săptămânal și bilunar de 56 și, respectiv, de 90 de ore prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 561/2006 trebuie să garanteze faptul că conducătorii auto nu pot conduce timp de 11 ore în fiecare zi.

(15) România consideră, de asemenea, că limita maximă a timpului de conducere de 90 de ore pe o perioadă de două săptămâni va garanta faptul că un conducător auto care conduce până la 56 de ore în prima săptămână va fi obligat să conducă mai puțin în a doua săptămână – până la 34 de ore – evitând astfel oboseala acumulată.

(16) În plus, România solicită ca șoferilor să li se permită să ia o pauză de 45 de minute după o perioadă maximă de conducere de cinci ore și jumătate. România consideră că acest lucru va permite conducătorilor auto să conducă timp de o oră fără pauză atunci când sunt aproape de frontieră și când statul membru în cauză le impune să părăsească teritoriul într-o perioadă de timp foarte scurtă.

(17) Industria a raportat unele amânări și întârzieri la nivelul centrelor de distribuție și al porturilor de pe teritoriul Europei. Aceste întârzieri ar putea avea ca rezultat perioade de disponibilitate foarte lungi pentru conducătorii auto și depășirea perioadelor zilnice de serviciu, încălcând astfel normele privind perioadele de repaus zilnic.

(18) Prin urmare, România consideră că autorizarea conducătorilor auto afectați de aceste întârzieri să își ia perioade de repaus zilnic reduse este necesară pentru a le permite să facă față acestor situații neprevăzute și pentru a atenua riscul de a fi expuși ulterior la sancțiuni.

(19) Potrivit României, limitele timpului de conducere zilnic și timpul maxim de lucru săptămânal trebuie să contribuie, dacă sunt aplicate împreună, la evitarea orelor consecutive lungi de conducere pe zi. Acest lucru ar trebui să permită conducătorilor auto să aibă perioade de repaus zilnic de 11 ore, lăsându-le totodată flexibilitatea de a reduce o parte din acestea la nouă ore, atunci când este necesar.

(20) Activitățile de transport supuse unei presiuni puternice trebuie să beneficieze de flexibilitate în organizarea perioadelor de conducere și de repaus pentru a răspunde cererii mari cu care se confruntă. Această flexibilitate include necesitatea ca, ocazional, conducătorii auto să lucreze la sfârșit de săptămână și în special în zilele de duminică.

(21) Cerințele actuale privind perioadele de repaus săptămânal nu oferă suficientă flexibilitate pentru o adaptare rapidă a programului săptămânal atunci când este necesar. Derogările temporare solicitate de România vizează remedierea acestei probleme.

(22) România consideră că posibilitatea de a amâna perioada de repaus săptămânal cu încă o perioadă de 24 de ore ar trebui să le permită conducătorilor auto să lucreze șapte zile la rând și să fie disponibili în zilele de duminică atunci când este necesar. Faptul că conducătorii auto, care recurg la această derogare temporară, trebuie să respecte totuși normele generale privind repausul săptămânal și, prin urmare, să beneficieze de cel puțin o perioadă de repaus săptămânal normală și o perioadă de repaus săptămânal redusă la oricare două săptămâni consecutive ar trebui să prevină acumularea oboselii conducătorilor auto.

(23) Prin urmare, România solicită ca conducătorii auto să își amâne perioadele de repaus săptămânal, astfel încât fiecare astfel de perioadă să poată să înceapă cel târziu la sfârșitul a șapte perioade de 24 de ore de la sfârșitul perioadei de repaus săptămânal precedente.

(24) În notificarea sa către Comisie, România a clarificat faptul că nu trebuie compromise condițiile de muncă ale conducătorilor auto și siguranța rutieră. Conducătorilor auto nu trebuie să li se pretindă să conducă atunci când sunt obosiți. Angajatorii rămân responsabili pentru sănătatea și siguranța angajaților lor.

(25) Conducătorii auto trebuie să noteze, pe spatele diagramelor tahograf sau al foilor de înregistrare, motivele depășirii limitelor permise în mod normal de Regulamentul (CE) nr. 561/2006.

(26) Prin urmare, derogările solicitate nu aduc atingere obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

(27) Cererea României de a fi autorizată să acorde o derogare de la articolul 6 alineatul (1), de la articolul 7 și de la articolul 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 trebuie, prin urmare, să fie aprobată.

Care sunt articolele din Regulamentul CE de la care s-au făcut derogări

România a fost autorizată să acorde următoarele derogări de la aplicarea articolului 6 alineatul (1), a articolului 7 și a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește conducătorii auto implicați în transportul de mărfuri:

Articolului 6 alineatul (1): Durata de condus zilnică nu depăşeşte nouă ore. Cu toate acestea, durata de condus zilnică poate fi prelungită la maximum zece ore, dar nu mai mult de două ori pe parcursul săptămânii.

Articolul 7: După o perioadă de patru ore şi jumătate de condus, conducătorul trebuie să facă o pauză neîntreruptă de cel puţin patruzeci şi cinci de minute, exceptând cazul în care îşi începe o perioadă de repaus. Această pauză poate fi înlocuită cu o pauză de cel puţin cincisprezece minute urmată de o pauză de cel puţin treizeci de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel încât să respecte dispoziţiile primului paragraf.

Articolul 8 alineatul (2): Pe parcursul fiecărei perioade de douăzeci şi patru de ore de după perioada de repaus zilnic sau săptămânal, conducătorul trebuie să efectueze o nouă perioadă de repaus zilnic.

Articolul 8 alineatul (6): Pe parcursul a două săptămâni consecutive, un conducător trebuie să efectueze cel puţin: – două perioade de repaus săptămânal normale sau – o perioadă de repaus săptămânal normală şi o perioadă de repaus săptămânal redusă de cel puţin douăzeci şi patru de ore. Cu toate acestea, reducerea se compensează cu o perioadă de repaus echivalentă luată în bloc, înainte de sfârşitul celei de-a treia săptămâni care urmează săptămânii în discuţie. O perioadă de repaus săptămânal începe până la sfârşitul a şase perioade de douăzeci şi patru de ore de la perioada de repaus săptămânal precedentă.

tirmagazin.ro

Франция. Отмена некоторых запретов на движение в выходные и праздничные дни в мае

Правительство Франции опубликовало документ, отменяющий некоторые из запретов на движение грузовых автомобилей весом более 7,5 тонн в следующие дни:

– 3, 7, 8, 9 и 10 мая для транспортных средств, доставляющих почтовые посылки, – текст здесь;

– с 20 по 21 мая (праздничный день “Вознесение”) и 30 мая с 22:00 до полуночи 1 июня (праздничный день “Троица”) для транспортных средств, осуществляющих перевозки переселенцев, – текст здесь;

– с 7 по 8 мая и с 20 по 21 мая для транспортных средств, перевозящих продукты питания (для людей или животных), гигиенические или медицинские продукты (или любой продукт, необходимый для их разработки) и строительные материалы (оборудование, необходимое для любых общественных работ или строительства общественных зданий), текст здесь.

bamap.org

Норвегия. Продление пограничного контроля на 90 дней

после 15 мая

В целях сокращения распространения коронавируса (Covid-19) норвежские меры пограничного контроля будут продлены на 90 дней после 15 мая.

Действующие меры предусматривают размещение сотрудников полиции и военных на пограничных пунктах для контроля за лицами, пересекающими границы.

Для водителей грузовых автотранспортных средств важно иметь при себе при пересечении границы в легко доступном месте паспорт и водительские права.

bamap.org

Турция. Действующие меры при выполнении международных автомобильных перевозок грузов

Меры, касающиеся водителей, въезжающих в Турцию (раздел B предыдущего указа), были обновлены Министерством внутренних дел Турции (перевод здесь).

Согласно обновленным мерам:

– все водители будут проходить проверки здоровья. Иностранным водителям с признаками, связанными с COVID-19, не будет разрешено въехать в Турцию. Турецкие водители, у которых проявляются симптомы, связанные с COVID-19, будут помещены в карантин;

– иностранные водители, у которых нет симптомов COVID-19 и которые планируют покинуть Турцию в течение 72 часов после въезда, не будут подвергаться 14-дневному карантинному периоду;

– грузовым транспортным средствам, которые перевозят такие товары, как лекарства, медикаменты и продукты питания, которые необходимы для Турции, будет предоставлен приоритет для въезда в Турцию;

– иностранные водители должны обратиться в ближайшее медицинское учреждение, если они чувствуют какие-либо признаки и симптомы COVID-19 (лихорадка, кашель, одышка и т. д.), развившиеся в течение 72 часов после въезда в Турцию;

– дополнительный период в 24-72 часа может быть предоставлен перевозчику соответствующей таможней с учетом дорожных и погодных условий;

– при въезде в страну водители будут обязаны согласиться с письмом-обязательством Министерства внутренних дел Турции, в котором будет указано, что они будут доставлять свои машины непосредственно к месту назначения без остановок, за исключением случаев крайней необходимости, в противном случае будут налагаться штрафы в соответствии с Генеральным законом о здравоохранении;

– суда Ро-Ро будут перевозить только прицепы (без грузовика) или контейнеры; водители не будут допущены на борт судов Ro-Ro;

– все вышеперечисленные меры недействительны для въезда/выезда в/из Ирана и Ирака. Иностранным грузовикам и водителям в Турции будет разрешено покинуть Турцию и добраться до этих стран через открытые пункты пересечения границы. Однако им не разрешат вернуться в Турцию после отъезда.

bamap.org

Испания. Использование масок водителями при грузовых автомобильных перевозках

Министерство транспорта Испании предоставило инструкции по использованию масок при осуществлении перевозок различными видами транспорта, в новом приказе TMA/384/2020. Инструкции включают в себя следующее:

– при перевозках пассажиров автомобильным транспортом обязательно носить маску (как для водителей, так и для пассажиров);

– при перевозках грузов автомобильным транспортом обязательно носить маску в случаях присутствия в кабине экипажа из двух водителей.

Это положение вступает в силу с 00.00 4 мая. 

bamap.org

Узбекистан. Движение грузовых автотранспортных средств осуществляется через специально обозначенные пункты пропуска через границу

С 1 мая в Узбекистане действуют новые временные правила.

В период усиленных мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции (Covid-19) была установлена временная процедура осуществления международных автомобильных перевозок на территории Республики Узбекистан. Эта новая процедура применяется как к национальным, так и к иностранным водителям, занимающимся международными автомобильными перевозками.

До дальнейшего уведомления движение грузовых автотранспортных средств может осуществляться через специально обозначенные пункты пропуска через государственную границу. Об этом говорится в решении республиканской специальной комиссии о подготовке программы мер по предотвращению проникновения и распространения коронавируса (Covid-19) в Республике Узбекистан.

Согласно этому решению, движение грузовых автомобилей будет осуществляться только через следующие пункты пропуска через государственную границу:

– с Афганистаном – Термез;

– с Туркменистаном – Олот;

– с Таджикистаном – Сариасия, Ойбек и Плотина;

– с Кыргызстаном – Достык, Узбекистон, Водил, Чашма и Ок кия;

– с Казахстаном – Даут-ата, Гулистан, Яллама, Занги-ата и Ташкент.

bamap.org

Кыргызстан. Проверка грузоперевозчиков, въезжающих на территорию страны, на наличие COVID-19 усилена

По информации отдела информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана, усиливаются меры проверок грузоперевозчиков, въезжающих на территорию Кыргызской Республики, на наличие COVID-19. Об этом было сказано на заседании Республиканского оперативного штаба.

На сегодняшний день проводится экспресс-тестирование всех пересекающих границу дальнобойщиков. В случае положительного результата водители находятся на обсервации до получения результатов ПЦР анализа.

«Нам важно и далее продолжать обеспечивать беспрепятственное пересечение грузовых автомобилей через наши границы и своевременную доставку продовольствия и других необходимых товаров. Однако на сегодняшний день в целях обеспечения безопасности здоровья нам необходимо усилить контроль в этом направлении работы, не создав при этом трудностей для дальнобойщиков. Большое внимание необходимо уделять дальнейшим перемещениям перевозчиков между регионами. К сожалению, имели место случаи, когда лицо, обязанное находиться на домашнем карантине, продолжило работу, создав риски для жизни других людей. Поэтому алгоритм действий при проверках дальнобойщиков будет изменен в сторону усиления контроля их местонахождения, проведения ПЦР анализа и соблюдения правил самоизоляции и ограничения контактов после доставки груза до момента получения результатов анализа. Они не должны выйти из-под нашего контроля», – подчеркнул первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Профильным государственным органам поручено усовершенствовать алгоритм по контролю въезда и дальнейших передвижений грузоперевозчиков по территории Кыргызстана.

vesti.kg

Испания. Продление чрезвычайного положения до 24 мая

6 мая правительство Испании продлило чрезвычайное положение до 24 мая с применением тех же условий. 

IRU

Украина. Открытие пункта пропуска Рава-Русская-Гребенне

С 6 мая Правительство Украины открыло пограничный переход на границе с Польшей между Рава-Русской и Гребенне.

IRU

Restricţii impuse de unele state în contextul răspândirii infecţiei cu COVID-19

În scopul informării operatorilor de transport privind măsurile restrictive stabilite de mai multe state în contextul gestionării răspândirii infecției cu COVID-19 (coronavirus), prezentăm informația actualizată pe țări în legătură cu efectuarea transportului rutier internațional de mărfuri și persoane. Pentru informații actualizate privind măsurile restrictive de circulație aplicate la punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova accesați pagina web a Poliției de Frontieră http://www.border.gov.md/index.php/ro/.

Întrebările, sesizările sau problemele ce țin de efectuarea transportului rutier de persoane și mărfuri în condițiile situației actuale, pot fi transmise la adresa electronică anta@anta.gov.md sau numerele de telefon: 079478138 și 069592187.

La recomandarea oficială a Secretariatului Forului Internațional de Transport (FIT) și în conformitate cu prevederile pct. 13 al Dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 15 din 08 aprilie 2020 informăm operatorii de transport despre prelungirea până la 30 iunie 2020, inclusiv, a termenului de valabilitate a Certificatelor CEMT pentru controlul tehnic al autovehiculelor și remorcilor, care au expirat după 12 martie 2020. De asemenea, potrivit pct. 14 al Dispoziției menționate, începând cu 03 aprilie 2020 până la 30 iunie 2020, inclusiv, se prelungește până la finalizarea călătoriei, termenul de valabilitate a autorizațiilor CEMT pe termen scurt, care au expirat în timpul efectuării cursei, din cauza procedurilor administrative și măsurilor restrictive aplicate de către state pentru combaterea răspândirii COVID-19.

Pe 23 martie 2020 Comisia Europeană a emis comunicatul referitor la implementarea culoarelor verzi în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale. Aceasta prevede orientări practice pentru a asigura fluxul continuu al mărfurilor pe teritoriul UE prin culoare verzi. Pentru vizualizarea comunicatului accesați.

TOATE TARILE

anta.gov.md

Австрия продлила контроль на границах
из-за коронавируса до 31 мая

Австрия продлила до 31 мая контроль на своих границах, введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает газета Kurier со ссылкой на распоряжение МВД республики.

Речь идет о контроль на границе с Германией, Италией, Швейцарией, Лихтенштейном, Чехией, Словакией, Венгрией и Словенией, передает ria.ru

Изначально запрет вводили до 7 мая.

Это означает, что пересечь границу можно только в определенных местах. Въезжающим в Австрию необходимо предоставить медицинский сертификат, подтверждающий наличие отрицательного тест на коронавирус. Сертификат должен быть сделан не позже, чем за четыре дня до въезда. Тем, кто не предоставит сертификат, во въезде будет отказано.

Австрия 14 апреля приступила к пошаговой отмене ограничительных мер, введенных для борьбы с коронавирусом. Сейчас открыты уже все магазины, парикмахерские и салоны красоты. Режим самоизоляции отменили с 1 мая, однако в общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее метра с людьми, с которыми не проживаешь вместе. В общественном транспорте и магазинах нужно носить маску.

Работа ресторанов в республике возобновится 15 мая, с 29 мая откроются гостиницы, а крупные массовые мероприятия останутся под запретом минимум до конца августа.

ria.ru

Болгария приняла новые меры при международных грузовых перевозках

7 мая болгарское правительство в связи со вспышкой пандемии COVID-19 ввело в действие некоторые меры при международных грузовых перевозках.

Были отменены следующие специальные контрольно-пропускные пункты, первоначально установленные на всех въездах и выездах из города Bansko и всех областных центров:

– Blagoevgrad, Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Gabrovo, Dobrich, Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Stara Zagora, Targovishte, Haskovo, Shumen, Yambol.

Водители могут свободно въезжать и выезжать из этих городов.

Маски для лица в Болгарии

Использование маски для лица является обязательным в закрытых общественных местах. Тем не менее, люди и водители, которые находятся в открытых общественных местах, обязаны соблюдать требования социального дистанцирования и все противоэпидемические меры и носить защитную маску на случай, если возникнет необходимость в контакте с другими людьми.

Органы здравоохранения на границе прекратили выдачу инструкций для иностранных водителей, въезжающих в Болгарию; это сократит время ожидания в пунктах пересечения границы.

Режим для иностранных водителей

Режим для иностранных водителей, прибывающих из страны с зарегистрированными случаями COVID-19, в настоящее время выглядит следующим образом:

– водители грузовых транспортных средств, перевозящих товары, предназначенные для болгарского рынка, должны въехать на территорию Болгарии, разгрузить перевезенные товары (и при необходимости загрузить товары для обратной поездки) и немедленно покинуть территорию Республики Болгарии. Срок выезда и страны не может превышать 24 часов с момента въезда.

– транзит через Болгарию разрешен только по маршрутам, определенным Агентством дорожной инфраструктуры.

Меры вступили в силу 7 мая и применяются до дальнейшего уведомления.

trans.info